Reklamı Geç
Reklam
Reklam
Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı daimi personel alımı yapacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfası üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı daimi personel alımı yapacak
07 Ekim 2020 - 04:29
Reklam

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfası üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü tarafından daimi personel alım ilanında adayların 9 Ekim tarihine kadar başvuru larını yapmaları gerektiği bildirilirken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı.

Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan personel alım ilanında, "Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi gereğince, Ek-1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla yirmi beş (25) Sürekli İşçi alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından yayınlanan personel alım ilanı şu şekilde:

Başvurular, 09 Ekim 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) yapılacaktır. 09.10.2020 Cuma günü mesai saati bitiminden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru şartları:

Reklam

Müracaat eden adaylarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4. Özel hayata ve özel hayatın gizliliğine, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hükümlü olmamak ve bu suçlardan hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Reklam

5. Erkek adayların; askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
6. İlanın yayınlandığı gün itibariyle Ankara’ da ikamet etmek. 7. Koruma ve güvenlik görevlisi meslek koluna başvuru yapan adaylar için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartları taşımış olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak veya belge almak için ilgili kuruluşa başvuru yapmış olmak (süresi dolan belgeler kabul edilmez.).
II) Özel şartlar 1. Bu ilan ekindeki (Ek-1) tabloda başvurulacak pozisyonlar için belirtilen özel şartları taşımak.
Adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri zorunludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
1. Başvuru formu (Ek-2).
2. -Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge sureti (E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri kabul edilecektir)
3. Ek-1 tabloda başvurulan pozisyonun karşısında gösterilen özel nitelik şartlarına ilişkin belgeler.
4. 4.5 x 6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf (Biri Başvuru Formunda olacaktır.).
5. İkametgah belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).
6. Adli sicil kaydı belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).
7. Koruma Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikası veya çalışma belgesi.
8. İş deneyimi varsa SGK hizmet dökümü.

Mülakat
1. Başvuru şartlarını taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adayların mülakat tarihleri Bakanlığımızın (https://www.ktb.gov.tr) ile Merkez Müdürlüğümüzün (http://www.dosim.gov.tr ) internet siteleri üzerinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Mülakatta adaylar; genel olarak “Temsil”, “Genel Kültür”, “Kavrama”, “Muhakeme ve Konuşma Yetenekleri”, “Tutum ve Davranışlar” yönünden ve başvurulan pozisyon için ayrıca belirlenen ve Ek-1 tabloda yer alan özel şartlarda belirtilen hususlar yönünden mülakat komisyonunca değerlendirilir.
3. Mülakatta adaylara, komisyon üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması mülakat puanını teşkil eder. Mülakatta başarılı sayılmak için ortalama puanın en az 70 olması şarttır.
4. Başarı sıralaması en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılır. Puan sıralamasına göre yeteri kadar yedek de belirlenir. Başarılı olanlar (http://www.dosim.gov.tr ) adresinde yayınlanır ve ayrıca yazılı olarak bildirilir.
İşe alınacakların deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Her bir aday yalnızca bir pozisyona başvurabilir. Çoklu başvurular kabul edilmeyecek, bir adayın birden fazla başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 3. İtirazlar, mülakat sonuçlarının açıklanmasını müteakip 5 iş günü içerisinde Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılabilecektir.

Başvuru yapmak için TIKLAYIN


YORUMLAR

  • 0 Yorum
Reklam